top of page

Bonitační řád
 

Čl. I. Základní ustanovení

1. Bonitační řád stanovuje podmínky pro konání a upravuje postup při bonitaci, která slouží jako základní chovatelské opatření, při němž se rozhoduje o zařazení psa nebo feny do chovu. Současně určuje jednotná kritéria posouzení případných vad a nedostatků, při jejichž výskytu není zařazení do chovu přípustné.


2. Bonitační karta (protokol) slouží k popisu bonitovaného jedince. Je platná/ý pouze úplně vyplněná/ý, s podpisy majitele bonitovaného jedince, bonitujícího rozhodčího a členů bonitační komise. Bonitační karty (protokoly) se vystavují ve 2 vyhotoveních, jedno pro KCHČCHP, z.s. a jedno pro majitele bonitovaného jedince.


3. Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny starší ukončených 14 měsíců, který za využití poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s plemenným standardem a bonitačními kritérii vyúsťuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a v rozhodnutí o zařazení posuzovaného jedince do chovu. Současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu. Bonitační systém stanoví výbor Klubu.

4. Úspěšné absolvování bonitace s výsledkem "chovný" opravňuje po dosažení věkové hranice ukončeného 14. měsíce, splnění všech podmínek chovnosti a provedené přeregistraci u plemenné knihy k chovnému využití takto odbonitovaného jedince, přičemž samotné chovné využití platí pro malá plemena do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17 měsíce věku až do ukončeného 8 roku věku u fen a ode dne ukončeného 14 měsíce věku až do neomezeně u psů.


Čl. II. Všeobecná ustanovení

1. Při hodnocení na bonitaci je podle předem vypracovaného systému každý posuzovaný jedinec ohodnocen. Bonitace se mohou účastnit pouze zdraví, čistí a řádně upravení jedinci s platným průkazem původu. Bonitovaný jedinec musí být označen čipem souhlasícím s údaji v jeho průkazu původu.

3. Bonitační komise po posouzení jedince zapíše bonitační posudek i jednotlivé míry psa do bonitačního formuláře. Písemně nebo bonitačním kódem vyjádří celkový výsledek bonitace. V případě negativního rozhodnutí o chovnosti je povinna připojit písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Vždy je povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem. Zápisy v bonitačním formuláři jsou potvrzovány podpisy všech členů bonitační komise a majitele psa/feny.

4. Osoba pověřená výborem Klubu přepíše výsledek bonitace do průkazu původu a všechny zápisy potvrdí svým podpisem a razítkem Klubu. Majitel psa potvrdí svým podpisem na bonitační kartě svůj souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím bonitační komise.

 

5. Majitel bonitovaného jedince má možnost v průběhu bonitace odstoupit. Toto musí být s odůvodněním vyznačeno v bonitační kartě (protokolu) a podepsáno členy bonitační komise i majitelem.
 

6. Vyřazení psa nebo feny bonitované s výsledkem "chovný" v důsledku následné změny bonitačních kritérií v neprospěch tohoto ohodnocení není přípustné. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení Zápisního řádu KCHČCHP, z.s. upravující podmínky pro vyloučení z chovu.

7. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo se písemně odvolat k výboru KCHČCHP, z.s. Musí tak učinit nejpozději do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace. Pokud výbor odvolání vyhoví, bonitace musí být opakovaná bez poplatku. U opakované bonitace musí být přítomný poradce chovu.

8. Výsledek bonitace platí pro celý život.

 

Čl.III Průběh bonitace:

1. Podmínkami pro připuštění jedince k bonitaci jsou:

a) dosažení věkové hranice ukončeného 14. měsíce

b) přijetí přihlášky na bonitaci odpovědnou osobou, která je oprávněna odmítnout přihlášky zaslané opožděně, neúplně vyplněné nebo v případě, že zjistí, že údaje na přihlášce jsou nepravdivé

c) majitel je povinen při hlášení na bonitaci předložit genetická vyšetření bonitovaného jedince na PLL, PRA-prcd a PRA-rcd3, případně doložit vyšetření předků max. však do 4 generace (generace viditelné v průkazu původu bonitovaného jedince), pokud jsou jejich vyšetření clear (čistá). Je třeba nechat veterinárního lékaře odebírajícího vzorek zkontrolovat a ověřit identifikaci (čip nebo tetování) prověřovaného psa, tak jako v případě jakéhokoliv jiného zdravotnického postupu; certifikát s výsledkem testu musí zahrnovat identifikaci psa. Jakákoliv manipulace s výsledky vyšetření není přípustná. Dále pes musí mít klinické vyšetření CERF od schváleného veterináře ne starší 2 let.

d) doložením posudku o absolvování 1 výstavy se zadáváním CAC ve věku minimálně 12 měsíců, s ohodnocením výborný nebo velmi dobrý.

e) psi nebo feny předvedení na bonitaci musí být zdraví, čistí, řádně upravení a musí mít platné očkování dle platných předpisů


 

2. Přihláška na bonitaci je písemná, řádně a kompletně vyplněná. Na přihlášce musí být uveden termín bonitace, na níž majitel jedince hlásí. K přihlášce musí být doložena oboustranná kopie průkazu původu, kopii posudku výstavy a kopie požadovaných vyšetření. Součástí přihlášky je i kopie dokladu o zaplacení bonitačního poplatku. Přihlášku musí majitel psa zaslat nejpozději do 14 dnů před termínem bonitace na adresu odpovědné osoby. Posudek z výstavy může být doložen přímo na bonitaci, pokud je k bonitaci využit posudek z Klubové výstavy konané v den bonitace. Použití takového posudku je nutné nahlásit bonitačnímu referentovi při podání přihlášky k bonitaci.
 

3. Přihlášky po termínu lze dodatečně přijmout, nejpozději však 1 den před datem konání bonitace. O této možnosti rozhoduje odpovědná osoba.
 

4. Bonitační komise je tříčlenná, složená ze dvou členů výboru nebo v případě potřeby členů revizní komise a rozhodčího, který má aprobaci na plemeno čínský chocholatý pes. Přítomný člen revizní komise musí být chovatelem plemene čínský chocholatý pes.
 

5.Členové bonitační komise nesmí provádět bonitaci u jedinců, kteří jsou v jejich vlastnictví.
 

6. V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na další bonitaci. V těchto případech majitel psa již neplatí další bonitační poplatek a ani nezasílá další přihlášku k bonitaci. Odložení bonitace musí být i s odůvodněním vyznačeno v bonitační kartě (protokolu) s podpisy majitele a bonitační komise.
 

7. Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká vada nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa při bonitaci doložen veterinární zprávou (s případným doplněním rtg. a pod.). Majitel psa před samotnou bonitací musí oznámit a doložit jakýkoliv zákrok či operaci, které by mohly upravit vzhled psa či vylučující vady. Zatajování jakýchkoliv vad je nepřípustné a je hrubým porušením Bonitačního řádu KCHČCHP,z.s. a je důvodem pro zrušení chovnosti psa.
 

8. V případech, kdy se majitel psa z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a předem se řádně omluví, neplatí na další bonitaci nový poplatek a ani nezasílá novou přihlášku. Pokud svou neúčast takto neomluví, poplatek propadá ve prospěch KCHČCHP, z.s.
 

9. Pokud člen KCHČCHP, z.s. přiveze zapůjčeného, již chovného jedince do ČR a chce jej v rámci klubu chovně využívat, je povinen tohoto jedince předvést na bonitaci a to bezplatně. V případě dohodnutého předvedení psa mimo termín bonitace uhradí majitel (držitel) předvedeného jedince veškeré náklady s tímto spojené. V případě zapůjčení již nakryté feny, Krytí musí splňovat podmínky Zápisního řadu KCHČCHP, z.s. Zakoupená již nakrytá fena musí být zapsána v PK ČMKU, musí splňovat podmínky Zápisního řádu KCHČCHP, z.s. a musí dodatečně projít bonitací.

 

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Výše poplatků za bonitaci se řídí ceníkem poplatků KCHČCHP, z.s.. Poplatky slouží ke krytí veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením bonitace a zajištěním následného administrativního zpracování jejich výsledků. Přeregistrace chovnosti není zahrnuta v bonitačním poplatku. Tento poplatek hradí majitel chovného jedince PK ČMKU.
 Tento Bonitační řád nabývá platnosti dnem 1.11.2016

Chinese crested club czech (1)_edited.pn
bottom of page