Bonitační řád
 

Čl. I. Základní ustanovení

1. Bonitační řád stanovuje podmínky pro konání a upravuje postup při bonitaci, která slouží jako základní chovatelské opatření, při němž se rozhoduje o zařazení psa nebo feny do chovu. Současně určuje jednotná kritéria posouzení případných vad a nedostatků, při jejichž výskytu není zařazení do chovu přípustné.


2. Bonitační karta (protokol) slouží k popisu bonitovaného jedince. Je platná/ý pouze úplně vyplněná/ý, s podpisy majitele bonitovaného jedince, bonitujícího rozhodčího a členů bonitační komise. Bonitační karty (protokoly) se vystavují ve 2 vyhotoveních, jedno pro KCHČCHP, z.s. a jedno pro majitele bonitovaného jedince.


3. Bonitace je úkon spočívající v posouzení psa nebo feny starší ukončených 14 měsíců, který za využití poznatků o exteriérových a povahových přednostech, nedostatcích a vadách v porovnání s plemenným standardem a bonitačními kritérii vyúsťuje ve zjištění chovné hodnoty jedince a v rozhodnutí o zařazení posuzovaného jedince do chovu. Současně slouží ke shromažďování poznatků o kvalitě chovu. Bonitační systém stanoví výbor Klubu.

4. Úspěšné absolvování bonitace s výsledkem "chovný" opravňuje po dosažení věkové hranice ukončeného 14. měsíce, splnění všech podmínek chovnosti a provedené přeregistraci u plemenné knihy k chovnému využití takto odbonitovaného jedince, přičemž samotné chovné využití platí pro malá plemena do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17 měsíce věku až do ukončeného 8 roku věku u fen a ode dne ukončeného 14 měsíce věku až do neomezeně u psů.


Čl. II. Všeobecná ustanovení

1. Při hodnocení na bonitaci je podle předem vypracovaného systému každý posuzovaný jedinec ohodnocen. Bonitace se mohou účastnit pouze zdraví, čistí a řádně upravení jedinci s platným průkazem původu. Bonitovaný jedinec musí být označen čipem souhlasícím s údaji v jeho průkazu původu.

3. Bonitační komise po posouzení jedince zapíše bonitační posudek i jednotlivé míry psa do bonitačního formuláře. Písemně nebo bonitačním kódem vyjádří celkový výsledek bonitace. V případě negativního rozhodnutí o chovnosti je povinna připojit písemné zdůvodnění tohoto rozhodnutí. Vždy je povinna seznámit majitele psa s hodnocením a výsledkem. Zápisy v bonitačním formuláři jsou potvrzovány podpisy všech členů bonitační komise a majitele psa/feny.

4. Osoba pověřená výborem Klubu přepíše výsledek bonitace do průkazu původu a všechny zápisy potvrdí svým podpisem a razítkem Klubu. Majitel psa potvrdí svým podpisem na bonitační kartě svůj souhlas nebo nesouhlas s rozhodnutím bonitační komise.

 

5. Majitel bonitovaného jedince má možnost v průběhu bonitace odstoupit. Toto musí být s odůvodněním vyznačeno v bonitační kartě (protokolu) a podepsáno členy bonitační komise i majitelem.
 

6. Vyřazení psa nebo feny bonitované s výsledkem "chovný" v důsledku následné změny bonitačních kritérií v neprospěch tohoto ohodnocení není přípustné. Tímto ustanovením není dotčeno ustanovení Zápisního řádu KCHČCHP, z.s. upravující podmínky pro vyloučení z chovu.

7. Proti rozhodnutí bonitační komise má majitel bonitovaného jedince právo se písemně odvolat k výboru KCHČCHP, z.s. Musí tak učinit nejpozději do jednoho měsíce po obdržení výsledku bonitace. Pokud výbor odvolání vyhoví, bonitace musí být opakovaná bez poplatku. U opakované bonitace musí být přítomný poradce chovu.

8. Výsledek bonitace platí pro celý život.

 

Čl.III Průběh bonitace:

1. Podmínkami pro připuštění jedince k bonitaci jsou:

a) dosažení věkové hranice ukončeného 14. měsíce

b) přijetí přihlášky na bonitaci odpovědnou osobou, která je oprávněna odmítnout přihlášky zaslané opožděně, neúplně vyplněné nebo v případě, že zjistí, že údaje na přihlášce jsou nepravdivé

c) majitel je povinen při hlášení na bonitaci předložit genetická vyšetření bonitovaného jedince na PLL, PRA-prcd a PRA-rcd3, případně doložit vyšetření předků max. však do 4 generace (generace viditelné v průkazu původu bonitovaného jedince), pokud jsou jejich vyšetření clear (čistá). Je třeba nechat veterinárního lékaře odebírajícího vzorek zkontrolovat a ověřit identifikaci (čip nebo tetování) prověřovaného psa, tak jako v případě jakéhokoliv jiného zdravotnického postupu; certifikát s výsledkem testu musí zahrnovat identifikaci psa. Jakákoliv manipulace s výsledky vyšetření není přípustná.

d) doložením posudku o absolvování 1 výstavy se zadáváním CAC ve věku minimálně 12 měsíců, s ohodnocením výborný nebo velmi dobrý.

e) psi nebo feny předvedení na bonitaci musí být zdraví, čistí, řádně upravení a musí mít platné očkování dle platných předpisů
.

2. Přihláška na bonitaci je písemná, řádně a kompletně vyplněná. Na přihlášce musí být uveden termín bonitace, na níž majitel jedince hlásí. K přihlášce musí být doložena oboustranná kopie průkazu původu, kopii posudku výstavy a kopie požadovaných vyšetření. Součástí přihlášky je i kopie dokladu o zaplacení bonitačního poplatku. Přihlášku musí majitel psa zaslat nejpozději do 14 dnů před termínem bonitace na adresu odpovědné osoby. Posudek z výstavy může být doložen přímo na bonitaci, pokud je k bonitaci využit posudek z Klubové výstavy konané v den bonitace. Použití takového posudku je nutné nahlásit bonitačnímu referentovi při podání přihlášky k bonitaci.
 

3. Přihlášky po termínu lze dodatečně přijmout, nejpozději však 1 den před datem konání bonitace. O této možnosti rozhoduje odpovědná osoba.
 

4. Bonitační komise je tříčlenná, složená ze dvou členů výboru nebo v případě potřeby členů revizní komise a rozhodčího, který má aprobaci na plemeno čínský chocholatý pes. Přítomný člen revizní komise musí být chovatelem plemene čínský chocholatý pes.
 

5.Členové bonitační komise nesmí provádět bonitaci u jedinců, kteří jsou v jejich vlastnictví.
 

6. V případech, kdy objektivně není možné rozhodnout v důsledku nezbytnosti vyžádání odborného vyšetření, může komise rozhodnout o odložení rozhodnutí na další bonitaci. V těchto případech majitel psa již neplatí další bonitační poplatek a ani nezasílá další přihlášku k bonitaci. Odložení bonitace musí být i s odůvodněním vyznačeno v bonitační kartě (protokolu) s podpisy majitele a bonitační komise.
 

7. Každý chirurgický zákrok, v jehož důsledku vznikla ve smyslu bonitačních kritérií nějaká vada nebo vyřazující znak, musí být majitelem psa při bonitaci doložen veterinární zprávou (s případným doplněním rtg. a pod.). Majitel psa před samotnou bonitací musí oznámit a doložit jakýkoliv zákrok či operaci, které by mohly upravit vzhled psa či vylučující vady. Zatajování jakýchkoliv vad je nepřípustné a je hrubým porušením Bonitačního řádu KCHČCHP,z.s. a je důvodem pro zrušení chovnosti psa.
 

8. V případech, kdy se majitel psa z vážných důvodů nemůže bonitace zúčastnit a předem se řádně omluví, neplatí na další bonitaci nový poplatek a ani nezasílá novou přihlášku. Pokud svou neúčast takto neomluví, poplatek propadá ve prospěch KCHČCHP, z.s.
 

9. Pokud člen KCHČCHP, z.s. přiveze zapůjčeného, již chovného jedince do ČR a chce jej v rámci klubu chovně využívat, je povinen tohoto jedince předvést na bonitaci a to bezplatně. V případě dohodnutého předvedení psa mimo termín bonitace uhradí majitel (držitel) předvedeného jedince veškeré náklady s tímto spojené. V případě zapůjčení již nakryté feny, Krytí musí splňovat podmínky Zápisního řadu KCHČCHP, z.s. Zakoupená již nakrytá fena musí být zapsána v PK ČMKU, musí splňovat podmínky Zápisního řádu KCHČCHP, z.s. a musí dodatečně projít bonitací.

 

Čl. IV Závěrečná ustanovení

1. Výše poplatků za bonitaci se řídí ceníkem poplatků KCHČCHP, z.s.. Poplatky slouží ke krytí veškerých nákladů spojených s přípravou, provedením bonitace a zajištěním následného administrativního zpracování jejich výsledků. Přeregistrace chovnosti není zahrnuta v bonitačním poplatku. Tento poplatek hradí majitel chovného jedince PK ČMKU.
 Tento Bonitační řád nabývá platnosti dnem 1.11.2016

Spolupracují s námi :

83716493_1526096227544407_76246812796649
genomia.PNG
86174758_2599020637021909_87217778602153

Děkujeme za Vaší návštěvu
klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s.

Dne 1.12.2016 byl Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. schválen jako prozatimní člen ČMKU.

Dne 16.3.2019 byl Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. přijat za řádného člena ČMKU

Chinese crested club czech (1).png