top of page

Zápisní řád

PREAMBULE

1. Cílem Českomoravské kynologické unie (dále jen „ČMKU“) je chov čistokrevných plemen psů s průkazem původu, při zachování biologického zdraví každého jedince a charakteristických vloh a vlastností specifických pro jednotlivá plemena, tak, jak jsou popsána jednotlivými standardy FCI nebo národními standardy v případě plemen FCI dosud neuznaných.
2. Zápisní řád ČMKU je základní normou pro chov plemen psů začleněných do ČMKU plně respektující Mezinárodní chovatelský řád FCI.

3. S chovatelstvím je neslučitelný chov jakéhokoli plemene bez průkazu původu vydaného národní kynologickou organizací zastřešenou FCI a podpora tohoto konání. S chovatelstvím je též neslučitelné překupnictví psů a jeho podpora.

4. Ve věcech tímto řádem neupravených platí ustanovení zápisního řádu ČMKU a mezinárodního chovatelského řádu FCI a související legislativy jakožto vyšší závazné normy.

5. Zápisní řád ČMKU doplňují směrnice, které upravují podrobnosti podle právního řádu České republiky a potřeb ČMKU.
 

Čl. I. Obecné podmínky
1. Základní požadavky a povinnosti chovatelů:

a) Reprodukce chovných zvířat je přípustná:

* u malých plemen do 50 cm kohoutkové výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 14. měsíce doživotně. 

* u velkých plemen nad 50 cm výšky ode dne ukončeného 17. měsíce věku až do dne ukončeného 8. roku věku u fen, u psů ode dne ukončeného 17. měsíce doživotně. (Např. Pokud se tedy fena velkého plemene narodila např. 1. ledna 2009, může být poprvé kryta 1. června 2010).

b) maximální počet vrhů u chovné feny je 1 vrh v kalendářním roce a to včetně vrhů, kdy fena porodí pouze jedno štěně (i mrtvé). 

c) Minimální věk pro odběr štěňat od feny je 50. den po jejich narození. Podmínkou předání je provedení kontroly vrhu kontrolorem vrhu nebo kontrola provedená veterinárním lékařem. Pro provedení kontroly vrhu musí mít chovatel vyžádána zapisovací čísla, štěňata musí být očipována a dle svého věku i očkována. Čipovat je povoleno nejdříve ve stáří 6 týdnů a to celý vrh najednou. Kontrola vrhu je prováděna na náklady chovatele. Předávaná štěňata musí být rovněž odčervena.

d) Fena smí kojit pouze takový počet štěňat, který odpovídá její zdravotní kondici a ostatním životaschopným štěňatům musí chovatel zajistit náhradní výživu.

e) Chovatel (držitel) nesmí neodborně zasahovat do průběhu porodu způsobem, který zvyšuje bolest nebo poškozuje zdraví matky nebo mláděte. V případě nutnosti je chovatel (držitel) povinen zajistit odbornou pomoc veterinárním lékařem.
 

Čl. II. Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba psů respektující především zásady genetického zdraví jedince i populace (chov nesmí být uskutečňován na úkor zdraví). Čistokrevný pes je dědičně zdravý tehdy, jestliže zdědil standardní znaky, plemenný typ a povahu, jež jsou pro plemeno typické, a nezdědil dědičné vady, které by mohly nepříznivě ovlivnit zdraví jeho potomků. V tomto ohledu musí chovatelské kluby i chovatelé dbát na to, aby nedocházelo ke zveličování a přehánění plemenných znaků, které by mohly následně nepříznivě ovlivnit funkční zdraví psů.

2. Do chovu nemohou být připuštěni zejména

a) jedinci, kteří mají prokázanou dědičně podmíněnou vadu, jež je z chovu vylučuje. K chovu nelze používat psy s vylučujícími vadami, jako jsou mj. poruchy charakteru, vrozená hluchota nebo slepota, zaječí pysk, rozštěp patra, významné vady chrupu nebo anomálie čelistí, epilepsie, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, chybné barvy a zjištěná dysplazie kyčelního kloubu těžkého stupně,

b) psi a feny s vadami, které standard příslušného plemene uvádí jako vady vylučující,

c) jedinci na nichž byl proveden zákrok k odstranění nebo zakrytí anatomické nebo exteriérové vady, která je podle standardu důvodem k vyloučení z chovu,

d) jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu a jedinci bázliví a agresivní.

3. Druhy chovu: evidovaný, registrovaný

4. Chov jednotlivých plemen je řízen chovatelskými kluby. Chovat lze jen prostřednictvím chovatelského klubu, který je garantem za regulérnost chovu vůči ČMKU. Chovatelský klub musí být ze strany ČMKU uznán a musí mít s ČMKU navázanou smlouvu o spolupráci

5. Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok, pokud P ČMKU nerozhodne jinak. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub

6. Speciální podmínky chovnosti určují chovatelské kluby. Tyto podmínky musí být v souladu s předpisy FCI a s právními předpisy upravujícími veterinární péči a ochranu zvířat proti týrání. Chovatelský klub garantuje pouze chov plemen, která zastřešuje a pro která je mezi ním a příslušnou plemennou knihou sepsána smlouva.

7. Chovatelské kluby poskytují chovatelský servis svým členům. Chovatelské kluby musí též umožnit bez průtahů chov nečlenům klubu za podmínek platných pro chov příslušného plemene (nevztahuje se na finanční náhrady). Klub musí předem písemně vymezit smluvní podmínky s chovateli – nečleny (včetně finančního vypořádání); to neplatí, jestliže nečlen prokazatelně porušil předpisy související s chovem, v tom případě není povinností klubu poskytovat nečlenovi chovatelský servis (uzavřít smlouvu)

8. při hlášení na bonitaci je majitel povinen předložit genetická vyšetření bonitovaného jedince na PLL, PRA-prcd a PRA-rcd3, případně doložit vyšetření předků do maximálně 4 generace, pokud jsou jejich vyšetření clear (čistá). Je třeba nechat veterinárního lékaře odebírajícího vzorek zkontrolovat a ověřit identifikaci (čip nebo tetování) prověřovaného psa, tak jako v případě jakéhokoliv jiného zdravotnického postupu; certifikát s výsledkem testu musí zahrnovat identifikaci psa. Dále je nutno doložit klinické oční vyšetření (včetně uvedené hodnoty slz), které nesmí být starší dvou let. U klinického vyšetření je nutno ověřit identitu psa a výsledek vyšetření zapsat do PP jedince. Jakákoliv manipulace s výsledky vyšetření není přípustná. Pro krytí v zahraničí a  krytí zapůjčeným psem ze zahraničí platí stejné podmínky pro dokládání genetických a klinických vyšetření těchto jedinců jako platí pro psy a feny použité k chovu v ČR. Při zakoupení nebo zapůjčení již nakryté feny ze zahraničí je nutné doložit povinná zdravotní vyšetření nejpozději do 30-dnů ode dne zakoupení/zapůjčení.

9. pokud člen klubu přiveze importovaného, již chovného jedince do ČR a chce jej v rámci klubu chovně využívat, je povinen tohoto jedince předvést na bonitaci. V zahraničí získaná chovnost se neuznává v případě, že pes nebo fena byli vyvezeni z ČR a reimportováni zpět do ČR. Výjimku z tohoto ustanovení může povolit výbor.

10. Krytí dvou již chovných jedinců je povoleno pouze za podmínek:

- provedení genetických testů na PLL a PRA-prcd a PRA-rcd3 a kopie výsledků těchto vyšetření od obou rodičů jsou chovatelé povinni zaslat poradci chovu při hlášení krytí současně s krycím listem č. 1. Je třeba nechat veterinárního lékaře odebírajícího vzorek zkontrolovat a ověřit identifikaci (čip nebo tetování) prověřovaného psa, tak jako v případě jakéhokoliv jiného zdravotnického postupu; certifikát s výsledkem testu musí zahrnovat identifikaci psa

Tato vyšetření musí být provedena před vlastním krytím a chovné páry je možno spojovat pouze tak, aby nebyla produkována nemocná štěňata, tzn. spojovat se mohou pouze clear (čistý) × clear (čistý), clear (čistý) × carrier (přenašeč). Za čistého (clear jedince) je považován ten jedinec, který pochází se spojení čistých jedinců nebo je vyšetřen s výsledkem clear (čistý). Není povoleno spojovat dva carrier (přenašeče) jedince. Affected (postižení) jedinci jsou u PRA-prcd, PRA-rcd3 a PLL z chovu vyloučeni. U hlášení krytí, kde je jeden nebo oba z rodičů po již vyšetřených a současně čistých (clear) rodičích, může chovatel kopie těchto vyšetření doložit a nahradit tím vyšetření daného jedince, přičemž chovatel ručí za správnost těchto vyšetření.Nesplněním těchto podmínek se chovatel vystavuje riziku postihu, případně nevydání průkazu původu štěňatům.

Při krytí v zahraničí nebo krytí zapůjčeným zahraničním psem je třeba doložit vyšetření daného jedince nebo jeho rodičů. Pokud je jedinec zapsaný v PK ČR prcd PRA clear, nemusí být doloženo vyšetření zahraničního jedince nebo zahraničního jedince zapůjčeného do ČR  PRA rcd3.

- Dále jsou chovatelé povinni provést klinické vyšetření na dědičné oční vady (včetně hodnot slz - STT). Chovat lze pouze na jedincích s výsledkem vyšetření - dědičná oční onemocnění klinicky prostá. Kopie vyšetření chovných párů (obou rodičů) nesmí být starší 2 let. Chovatel je povinen tato vyšetření provést před krytím a zaslat poradci chovu při hlášení krytí současně s krycím listem č. 1

Vyšetření může provádět pouze veterinář specialista ze seznamu posuzovatelů dědičných očních vad Komory veterinárních lékařů ČR ve věku minimálně 12 měsíců.


Čl. III Chovatelská stanice

1. Evidenci chovatelských stanic vede Rejstřík chovatelských stanic ČMKU.

2. Jedné osobě může být registrován pouze jeden název chovatelské stanice bez ohledu na počet chovaných plemen a držených fen. Přidělení jména chovatelské stanice je vázáno na tuto osobu a je celoživotní.

3. Nárok na ochranu názvu chovatelské stanice vzniká dnem její registrace FCI. Schválený název není možno změnit.

4. Majitelem chovatelské stanice může být pouze fyzická osoba starší 18 let, která je plně způsobilá k právním úkonům.

5. Název chovatelské stanice je trvalou a nedílnou součástí jména odchovaného jedince. Název chovatelské stanice se uvádí za jménem psa

6. Převod názvu chovatelské stanice je možný za podmínky plného souladu s předpisy ČMKU. Nesoulad s předpisy ČMKU způsobuje neplatnost chovatelské stanice

7. Převod chráněného názvu chovatelské stanice jiné osobě je možný zděděním nebo smluvním postoupením.

8. Registrace chovatelské stanice zaniká:

a) písemným zrušením registrace ze strany majitele. Tím zaniká majiteli nárok na jakoukoli další ochranu názvu chovatelské stanice.

b) úmrtím majitele, pokud stanice nepřešla na jeho dědice v souladu s článkem 12 ve Směrnici pro registraci chovatelských stanic.

c) není-li stanovený poplatek za registraci chovatelské stanice uhrazen do 2 měsíců po jejím odeslání z ČMKU chovateli, je název uvolněn pro další zájemce

9. Prokazatelné změny jména nebo stálého bydliště majitele chovatelské stanice musí být majitelem ohlášeny do 1 měsíce po změně rejstříku chovatelských stanic ČMKU.

10. Chovatelskou stanici nelze zapůjčit.
 

Čl. IV Chovní jedinci

1. Pro zařazení psa nebo feny do chovu je nutné splnit následující podmínky, které respektují platný standard FCI:

a. čistokrevnost osvědčená průkazem původu vydaným plemennou knihou uznávanou FCI

b. úspěšné absolvování bonitace s výsledkem chovný, absolvování 1 výstavy se zadáváním CAC od věku 12 měsíců a doložení vyšetření uvedených ve čl. I, bod 6e.

c. dosažení věkové hranice ukončených 14-ti měsíců bez ohledu na plemeno, pohlaví a velikost, přičemž chovnost ve smyslu reprodukce určuje článek II, bod 8 tohoto řádu.

2. Zařazení do chovu potvrzuje osoba pověřená výborem Klubu při bonitaci a plemenná kniha v PP. Plemenná kniha provádí potvrzení (přeregistraci) do PP bezprostředně po absolvování bonitace psům i fenám. Teprve poté se stává jedinec chovným, splňuje-li i podmínky ve smyslu reprodukce.

3. Do chovu se nesmí zařadit psi a feny, na nichž byl prokazatelně proveden operativní zákrok k odstranění nebo zakrytí nějaké anatomické, patologické nebo exteriérové vady, na základě které nelze psa nebo fenu do chovu zařadit.

4. Pes nebo fena, u kterého došlo k nevratnému úrazu nebo zranění, a které je potvrzené a doložené veterinárním lékařem specialistou, může být přijat na bonitaci bez povinnosti absolvovat povinnou výstavu.
 

Čl. V Chovatel, majitel chovného jedince

1. Majitel (případně spolumajitel) chovného jedince je fyzická osoba (ve výjimečném případě stanoveném směrnicí ČMKU rovněž právnická), vlastnící daného jedince, uvedená v průkazu 5 původu příslušného jedince. Průkaz původu je nezaměnitelný a neprodejný doklad chovného psa nebo feny

2. Držitelem chovného jedince je buď majitel, nebo osoba pověřená majitelem péčí o daného jedince a disponování s ním v rámci kynologické činnosti. Pověření musí být doloženo písemnou smlouvou.

3. Chovatel je osoba vlastnící chráněný název chovatelské stanice ČMKU.

4. Každá změna ve vlastnictví chovného jedince musí být majitelem zaznamenána v průkazu původu a do 15 dnů oznámena chovatelskému klubu a plemenné knize a doložena kopií aktuálního originálu průkazu původu s provedenou změnou. Majitel je též povinen bez zbytečného prodlení oznámit chovatelskému klubu a plemenné knize úhyn chovného jedince. Při zapůjčení (postoupení práva chovu) psa/feny se dokládá smlouva; oznamovací povinnost do 15 dnů platí i pro zapůjčení.

5. V případě převodu vlastnictví březí feny, pokud nebylo dohodnuto jinak, budou štěňata zapsána v chovatelské stanici nového majitele a jsou na něj převedeny i všechny povinnosti plynoucí z krytí chovným psem. Veškeré formality vrhu vyřizuje výhradně majitel chovatelské stanice. Při převodu vlastnictví březí feny ze zahraničí je třeba doložit zahraniční doklad o nakrytí na předepsaném formuláři (je-li v daném státě používán). Převod vlastnictví se dokládá kupní nebo darovací smlouvou. V případě převodu vlastnictví březí feny musí předem klub souhlasit se zápisem vrhu.

6. Zemře-li majitel březí feny, rozhodne jeho dědic, jak bude vrh zapsán. Je možný i zápis na chovatelskou stanici zesnulého v případě, že chovatelská stanice na dědice nebyla převedena.

7. V případě více vlastníků chovného jedince je nutno doložit plemenné knize souhlas s podpisovým právem jednoho z majitelů nebo držitele, podepsaný všemi ostatními spolumajiteli.

8. V případě členství ve dvou nebo více klubech převod březí feny z klubu do klubu je možný pouze po dohodě obou klubů - vrh má být formálně dokončen v klubu, který vydal krycí list, nedohodnou-li se kluby mezi sebou jinak.

9. V případě zahraničního spolumajitelství chovného jedince musí být všichni zúčastnění spolumajitelé uvedeni v průkazu původu. Dokládá se kopií smlouvy.

10. V případě zapůjčení zahraničního chovného jedince plemenná kniha nepřiděluje zápisové číslo ČMKU. Dokládá se kopií průkazu původu, smlouvou o zapůjčení a kopií dokladu o chovnosti jedince. Zapůjčený jedinec musí být předveden, aby se vyloužily případné vylučující vady. Současně musí takový  jedinec pro krytí splňovat věkovou hranici ukončených 14 měsíců (fena 17 měsíců). Pokud majitel odmítne předvedení, vystavuje se riziku, že štěňatům nebudou vystaveny průkazy původu. Jestliže majitel psa není členem klubu, je v zájmu majitele chovné feny, aby informoval majitele psa o potřebě předvedení tohoto jedince. V opačném případě se chovatel vystavuje riziku, že štěňatům nebudou vystaveny průkazy původu.

11. Je-li do ČR zapůjčená nebo zakoupená již nakrytá chovná fena, musí takové krytí splňovat podmínky určené Zápisním řádem KCHČCHP, z.s. ve smyslu dodržení věkové hranice, zdravotních vyšetření a uchovnění či předvedení feny. Pokud takové krytí nesplňuje tyto podmínky, vystavuje se chovatel je riziku, že štěňatům nebudou vystaveny průkazy původu.. Pokud se jedná o jedince s exportním rodokmenem vystaveným na českého majitele, musí být zapsán do PK ČMKU.

12. V případě spolumajitelství nebo převodu práva (zapůjčení) k chovu musí být doložena plemenné knize smlouva, která stanoví podpisové právo jednoho ze spolumajitelů. Písemné postoupení práva chovu se musí neprodleně, poskytnout v kopii příslušnému pracovišti plemenné knihy a chovatelskému klubu příslušného plemene.
 

Čl. VI Krycí list

1. Pro plánované krytí chovné feny vystaví poradce chovu krycí list

2. Platnost krycích listů je neomezená (po dobu chovnosti feny)

3. Krycí list je zásadně vystavován klubem, kde je chov realizován.

4. Krycí listy musí obsahovat následující údaje:

- plemeno

- jméno psa (psů) navrženého (navržených) ke krytí a číslo jeho (jejich) zápisu (zápisů),

- jméno feny a číslo jejího zápisu,

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovného psa,

- jméno a adresu majitele nebo držitele chovné feny,

- podpisy obou majitelů (držitelů),

- místo a datum krytí,

- podpis a klubové razítko poradce chovu

V případě krytí v zahraničí přikládá chovatel fotokopii průkazu původu krycího psa s fotokopií dokladu o jeho chovnosti a zdravotních vyšetřeních.

5. Řádně vyplněné a podepsané originály krycích listů jsou dokladem, který je součástí přihlášky k zápisu vrhu, nutné k zápisu štěňat do plemenné knihy a vydání jejich průkazů původu. Při předložení zahraničního krycího listu při převodu či zapůjčení feny musí být krycí list potvrzen příslušným klubem daného státu nebo originálem místopřísežného prohlášení původního majitele feny, pokud nejsou v této zemi krycí listy zavedeny

6. V případě zapůjčení feny podepisuje krycí list majitel nebo držitel feny v době krytí podle data uzavření smlouvy.

7. Krycí list lze vystavit pouze chovateli s již zaregistrovaným názvem chovatelské stanice
 

Čl. VII Krytí

1. Ke krytí smí dojít jen mezi dvěma chovnými jedinci řádně zapsanými v PK uznaných FCI a na základě platného krycího listu. Chovní psi ČMKU jsou oprávněni krýt pouze chovné feny s průkazem původu ČMKU, zemí FCI a kontraktačních partnerů. Fena smí být použiva k chovu (datum krytí) naposledy v den dosažení stáří 8 let.

2. Během jednoho hárání smí být fena kryta jen jedním ze psů, který je uveden v krycím listě

3. Doporučuje se krýt fenu u majitele (držitele) psa. Majitel, resp. držitel nebo jimi zmocněná osoba jsou povinni doprovázet fenu ke krytí

4. Pokud fena zůstává u majitele (držitele) psa několik dní, hradí veškeré náklady s tím spojené, jakož i dopravu zpět, majitel feny.

5. Držitel psa je povinen o fenu řádně pečovat v době, kdy je u něj umístěna za účelem krytí. Rovněž odpovídá za škody, které v této době fena případně způsobila třetí osobě.

6. Pokud vybraný pes fenu nenakryl, smí být ke krytí užit další pes ve smyslu chovatelského řádu příslušného klubu, uvedený na krycím listu.

7. Při neplánovaném krytí jiným než smluveným psem je jeho držitel povinen toto majiteli (držiteli) feny ohlásit a hradit mu všechny náklady, jakož i vzniklou škodu. Držitel psa není oprávněn po takovémto krytí žádat od majitele feny žádné vyrovnání. Otázku případného vydání průkazů původu pro štěňata narozená z takovéhoto spojení, stejně jako v případě jiného neplánovaného krytí řeší příslušný chovatelský klub individuálně. V případě schválení registrace vrhu je postup následující: chovatel je povinen na své náklady zajistit DNA profil matky, potencionálních otců, všech narozených štěňat a nechat vyhodnotit paternitu. Tyto dokumenty je nutné přiložit k přihlášce k zápisu vrhu spolu s potvrzeným souhlasem klubu.

8. Pokud došlo k úhynu chovné feny prokazatelně v době, kdy byla v péči majitele/držitele chovného psa, je povinen podat o tom zprávu majiteli (držiteli) feny a zjistit na své náklady příčinu úhynu feny, a to pitvou ve veterinárním ústavu.

9. Pokud k úhynu chovné feny došlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je povinen uhradit majiteli chovné feny škodu tím vzniklou. Pokud k úhynu chovné feny nedošlo zaviněním majitele/držitele chovného psa, je držitel chovné feny povinen uhradit majiteli/držiteli chovného psa náklady, které vynaložil na péči o fenu podle uzavřené dohody

10. Po krytí vyplní a podepíšou krycí listy oba majitelé/držitelé chovných jedinců.

11. Způsob úhrady za krytí je věcí dohody. Doporučuje se uzavřít dohodu písemně. Nedodržení dohody může být předmětem občansko-právního řízení.

12. Krytí feny může být nahrazeno inseminací. Tento úkon smí provádět pouze osoba odborně způsobilá (zákon č.166/1999 Sb.) a musí svým podpisem potvrdit, že bylo užito spermatu určeného (dohodnutého) psa nebo spermatu s veškerou předepsanou dokumentací. Náklady na inseminaci hradí majitel feny. Inseminace smí být použita výhradně mezi jedinci, kteří se již předtím úspěšně reprodukovali přirozeným způsobem. Výjimku může v souladu s Chovatelským řádem FCI povolit P ČMKU. Inseminaci zmraženým nebo chlazeným spermatem potvrdí veterinární lékař na předepsaném formuláři ČMKU.

13. Pokud fena nezabřezla a došlo k úhradě krytí ihned po aktu, má majitel (držitel) feny nárok na jedno bezplatné krytí stejné feny stejným psem, nedohodnou-li se jinak.

14. Právo na opakované krytí zdarma zaniká úhynem psa nebo feny.

15. Pokud se prokáže, že pes byl v době krytí neplodný, má majitel feny nárok na vrácení platby za krytí

16. Podmínky zahraničního krytí: součástí přihlášky vrhu jsou:

- kopie průkazu původu psa

- požadovaná zdravotní vyšetření

- doklad o chovnosti

- ze země, která nevydává doklad o chovnosti, je majitel povinen si ověřit, jaké podklady požaduje PK ČMKU k vydání průkazů původu štěňat.

17. Během jednoho kalendářního dne smí chovný pes krýt jen jednu fenu.

18. Importované jedince s exportním PP vystaveným na českého majitele lze použít v chovu pouze po zápisu v PK ČMKU po splnění všech podmínek chovnosti.

Vyvezené jedince s exportním průkazem původu vystaveným na zahraničního majitele lze použít k chovu pouze po zápisu v zahraniční Plemenné knize daného státu a splnění podmínek chovnosti daného státu.

19. Krytí mezi sourozenci, matky se synem nebo otce s dcerou není povoleno. 
 

Čl. VIII Vrh

1. Fena s vrhem má být umístěna u svého majitele (držitele). Pokud je nutno fenu umístit jinam, musí být o této skutečnosti bez zbytečného prodlení uvědomen příslušný chovatelský klub.

2. O narození štěňat je chovatel co nejdříve povinen podat písemnou zprávu poradci chovu a majiteli/držiteli krycího psa, která obsahuje:

- základní identifikační údaje,

- datum krytí a vrhu,

- počet celkem narozených, mrtvě narozených štěňat,

- pohlaví,

- informaci o tom, zda štěňata jsou ponechána feně nebo předána kojné feně (v tom případě i držitele kojné feny a počet štěňat u ní umístěných).

3. Nezabřeznutí feny hlásí její majitel (držitel) majiteli (držiteli) krycího psa a příslušnému poradci chovu do 75 dnů po krytí

4. Chovatel je povinen vést evidenci svých vrhů a nabyvatelů štěňat ze své chovatelské stanice. Evidenci krytí musí vést i majitel krycího psa.

5. Každý chovatel má právo si pro kontrolu vrhu vybrat libovolného veterinárního lékaře. Rovněž má právo obracet se na poradce chovu s žádostí o poskytnutí pomoci nebo rady, případně dalších informací souvisejících s chovem klubových plemen včetně informací o jednotlivých chovných jedincích registrovaných PK.
 

Čl. IX Průkaz původu psa

1. Průkaz původu psa je dokladem o původu jedince a je vystaven plemennou knihou na formuláři uznaném FCI, označeném znakem FCI a ČMKU. Tento formulář je čtyřgenerační.

2. Průkaz původu musí obsahovat:

a) nutné identifikační údaje o psu/feně:

- plemeno - jméno a chovatelská stanice

- pohlaví

- číslo zápisu

- datum narození (uvádí se datum prvního narozeného štěněte ve vrhu)

- tetování/čipování

- druh a barvu srsti

- údaje o chovateli včetně adresy

- podpis a razítko plemenné knihy

b) nejméně tři generace předků (neplatí pro Z Reg a N Reg)

c) část určenou k zápisu výsledků výstav, závodů, zkoušek, svodů, bonitací a majitelů.

3. Pro každého jedince je vystaven jeden průkaz původu. Průkaz původu je nedílnou součástí tohoto jedince.

4. Chovatel je povinen předat podepsaný průkaz původu nabyvateli tohoto jedince bez zbytečného odkladu poté, co jej obdržel z příslušného pracoviště plemenné knihy ČMKU, kterým byl průkaz původu vystaven. Cena jedince zahrnuje i cenu průkazu původu.

5. Ztrátu průkazu původu je nutno hlásit příslušné plemenné knize. Za poškozený průkaz původu je možno vystavit přepis, za zcela zničený bez identifikačních údajů nebo ztracený průkaz původu lze vystavit duplikát

6. Úřední zápisy, změny a doplňky do průkazu původu smí provádět pouze příslušná pracoviště plemenné knihy ČMKU

7. Zápisy do části průkazu původu k tomuto účelu určené provádí příslušní oprávnění pracovníci (plemenná kniha, rozhodčí, výstavní kancelář, veterinární lékaři, osoby zmocněné klubem a pověření pracovníci sekretariátu ČMKU) kromě zápisu jména a adresy majitele, který si provede majitel sám. Průkaz původu je neplatný, pokud není uveden majitel. Za správnost údajů uvedených v průkazu původu odpovídá svým podpisem ten, kdo zápis provedl.

8. Vydané průkazy původu se předávají/zasílají pouze osobě uvedené jako chovatel. Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem nezpochybnitelně pověřena jiná osoba

9. Přílohu k průkazu původu je možno vydat přímo při vydávání průkazu původu. Pokud se vydává později, pak pouze přímo na jméno doloženého majitele uvedeného v průkazu původu. Přílohu k průkazu původu vydává to pracoviště plemenné knihy, které vydalo průkaz původu nebo zapsalo import

10. Při úhynu jedince tuto skutečnost majitel písemně oznámí plemenné knize a klubu nebo zašle průkaz původu k označení na příslušnou plemennou knihu. Po zaevidování úhynu je na vyžádání průkaz původu majiteli vrácen.
 

Čl. X Zápisy štěňat do plemenné knihy

1. Průkaz původu vystavuje pověřené pracoviště plemenné knihy ČMKU na základě smlouvy s chovatelským klubem.

2. Štěňata se zapisují do plemenné knihy země, ve které má chovatel feny zákonné bydliště. Výjimky jsou povoleny pro majitele fen, kteří žijí v zemi, jež nevede plemennou knihu uznanou federací FCI. Těmto chovatelům je povoleno nechat štěňata zapsat dle volby do uznané plemenné knihy.

3. Podkladem pro zápis štěňat do plemenné knihy je výhradně platná přihláška k zápisu vrhu. Kromě originálního podpisu chovatele a poradce chovu musí být přihláška nebo krycí list označeny razítkem příslušného chovatelského klubu nebo razítkem poradce chovu, který doporučuje zápis štěňat do plemenné knihy. Za platnost formuláře přihlášky vrhu odpovídá příslušný chovatelský klub.

4. Součástí přihlášky zápisu vrhu je originál krycího listu a v případě zahraničního krytí i kopie originálu průkazu původu krycího psa včetně dokladu o chovnosti.

5. Vrh musí být přihlášen k zápisu kompletní – tzn., že musí být uvedena všechna štěňata, která byla do okamžiku žádosti o zápis odchována. Přihláška zápisu vrhu označených štěňat (způsob označování viz Směrnice pro označování štěňat ČMKU) musí být odeslána plemenné knize nejpozději do 3 měsíců od data vrhu.

6. Jména štěňat jednoho vrhu začínají stejným písmenem. Vrhy musí být řazeny abecedně (vzestupně) za sebou. Pro každé plemeno v chovatelské stanici je vedena zvláštní řada, začínající písmenem „A“. Jména vrhu C nelze směšovat se jmény začínající písmenem CH, které je samostatným písmenem české abecedy. Není vhodné, aby jména štěňat obsahovala jakýkoliv název chovatelské stanice. Jména nesmějí obsahovat vulgární či hanlivá slova a nesmějí žádným způsobem propagovat terorismus nebo jiná extremistická hnutí. Délka jmen může být maximálně 20 znaků včetně mezer a interpunkčních znamének. Chovateli je umožněno vynechat v abecedě písmena CH, Q, W, X, Y, a písmena s diakritikou

7. Jména štěňat se v jedné chovatelské stanici v rámci jednoho plemene nesmí opakovat.

8. Zápisy štěňat do plemenné knihy se provádí podle schématu: zkratka plemenné knihy/zkratka plemene/číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.).

9. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany chovatele může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že nebudou prováděny zápisy vrhů na registrovaný název chovatelské stanice příslušného chovatele, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Návrh je oprávněn podat předsednictvu ČMKU i chovatelský klub. Zákaz chovu je možno vyslovit i na chovné jedince v držení majitele této chovatelské stanice. Takoví jedinci nesmí být po dobu zákazu využiti v chovu, ani zapůjčeni či převedeni k chovatelským účelům bez ohledu na majitele či držitele. V případě opakovaného nebo závažného porušení chovatelských předpisů ČMKU nebo FCI ze strany smluvního chovatelského klubu může předsednictvo ČMKU rozhodnout, že bude zastaveno poskytování chovatelského servisu tomuto klubu, a to po dobu předem určenou nebo až do odvolání. Klub bude předem upozorněn a bude mu poskytnuta dostatečně dlouhá doba na odstranění problémů.

10. V případě pochybností o původu štěňat si může chovatelský klub nebo předsednictvo ČMKU vyžádat určení paternity a na jejím základě pozastavit či zrušit vystavení průkazu původu. Náklady na odběr vzorku a vyšetření platí chovatel. Tyto náklady po obdržení výsledku uhradí ta strana, jejíž tvrzení se neprokázalo jako pravdivé.

11. V případě, že plemenné knize budou doručeny neprůkazné, nečitelné či nevěrohodné podklady pro vystavení průkazu původu, má plemenná kniha právo vyžadovat podklady nové.

12. Zapsat do karty jedince lze pouze doložené FCI nebo národní výstavní, dostihové a pracovní tituly, zkoušky a zdravotní vyšetření. Za jejich doložení zodpovídá majitel jedince.

13. V průkazu původu musí být uvedena správná barva jedince, a to i v případě, že neodpovídá standardu.

14. Pokud chovatel nebo chovatelský klub zjistí, že nově narozené štěně vykazuje závažnou vadu vůči standardu FCI, která se dalším vývojem štěněte nemůže změnit, je povinen o této skutečnosti informovat příslušné pracoviště plemenné knihy, a to včetně konkrétního uvedení zjištěné vady. Plemenná kniha označí průkaz původu takových štěňat razítkem „NESTANDARDNÍ“

15. V případě, že majitel feny nevlastní chráněný název chovatelské stanice, může fenu zapůjčit do jiné chovatelské stanice. Zapůjčení feny musí být plemenné knize a chovatelskému klubu doloženo písemnou smlouvou.
 

Čl. XI zápis importovaných jedinců do plemenné knihy

1. Jedincům dovezeným s platnými exportními průkazy původu, které jsou vystaveny zeměmi FCI, či smluvními partnery FCI, přiděluje plemenná kniha číslo zápisu podle následujícího schématu: zkratka plemenné knihy /zkratka plemene/ číslo zápisu. Je v pravomoci plemenné knihy rozhodnout, zda bude čísla zápisu lomit dalšími údaji, které považuje za důležité pro identifikaci jedince (např. rok narození, rok zařazení do chovu apod.). V případě, že jsou importovaní jedinci uváděni do průkazu původu jako rodiče v ČR zapisovaných vrhů, je nutno kromě zápisového čísla ČMKU vždy uvádět zkratku a číslo zápisu původní plemenné knihy.

2. Průkazy původu, které nejsou psány latinkou, je nutno doložit ověřeným přepisem.

3. Originál exportního průkazu původu se u importovaných jedinců zásadně nepřepisuje na formuláře ČMKU.

4. U importu psa/feny je nutno doložit pro zápis do plemenné knihy označení psa (čip, tetování) ze země, odkud byl pes importován, aby byla jednoznačně doložena identita
 

ČL. XII Vydávání přepisu a duplikátu průkazu původu

1. Přepis i duplikát vydává ta plemenná kniha, která vystavila originál průkazu původu.

2. Přepis průkazu původu se vydává v případě, kdy dojde k poškození či znehodnocení originálního průkazu původu. K jeho vydání je nutno předložit příslušnému pracovišti plemenné knihy poškozený či znehodnocený průkaz původu.

3. Duplikát průkazu původu se vystavuje v případě, kdy byl původní průkaz původu ztracen, případně pes, jemuž původní průkaz původu patřil, byl odebrán z útulku psů či odchycen nebo zabaven policií. Zahraniční majitel žádá o vystavení prostřednictvím chovatele nebo své střešní organizace. V případě, že pes měl řádný exportní průkaz původu, může žádost podat zahraniční majitel evidovaný na ČMKU. Žádost se podává na tiskopise příslušné plemenné knihy, na kterém žadatel místopřísežně potvrzuje pravdivost všech uvedených údajů. Duplikát průkazu původu se vydává po zveřejnění žádosti na webových stránkách ČMKU po uplynutí 30 kalendářních dní. O datu jeho vydání rozhoduje datum zveřejnění na webových stránkách. Po vydání duplikátu se stává původní průkaz původu neplatným. Duplikát duplikátu bude pořadově označen a zpoplatněn stanovenou částkou navýšenou o 300%
 

Čl. XIII Administrativa plemenných knih

1. Povinná dokumentace:

a) Originály přihlášek zápisů vrhů dle plemen a čísel zápisu, originál krycího listu, originál potvrzení o označení štěňat.

b) Kopie průkazu původu zapsaných vrhů jsou zaevidovány v databázi plemenné knihy.

c) Kopie průkazu původu importovaných jedinců (založeny v číselné řadě zapsaných vrhů).

d) Zvláštní a národní registr s výrazným označením Reg (založen v číselné řadě zapsaných vrhů).

e) Evidenci pomocného registru (P Reg) vede pouze pracoviště plemenné knihy ČMKU č. 1

2. Nakládání s daty jednotlivých plemen je ošetřeno smlouvou plemenné knihy s kluby. Výstupy z databáze plemenné knihy jsou majetkem smluvních klubů.
 

Čl. XV Export

1. Průkaz původu jedince vyváženého mimo území ČR musí být pověřeným pracovištěm plemenné knihy ČMKU označen:

- razítkem EXPORT PEDIGREE

- reliéfním razítkem se znakem ČMKU

- hologramem

- kulatým razítkem ČMKU včetně podpisu pracovníka

- jménem a kompletní adresou nového majitele

- datem vystavení exportního potvrzení

2. Exportní průkaz původu lze vystavit pouze pro fyzickou osobu. Nákup a prodej nebo vývoz psů prostřednictvím obchodních organizací je nepřípustný.

3. Není-li majitel vyváženého jedince zároveň jeho chovatelem, je oprávněn vyvézt pouze 1 jedince v kalendářním roce. Toto ustanovení se nevztahuje na případ, kdy se prokazatelně majitel stěhuje do zahraničí. Schválení této výjimky podléhá P ČMKU.

4. Exportní průkaz původu se předává/zasílá pouze osobě uvedené jako chovatel nebo jako předchozí majitel.

Výjimku tvoří případ, kdy je chovatelem (majitelem) doložitelně pověřena jiná osoba.

5. Osoba, která vyváží jedince do zahraničí je povinna vyřídit exportní potvrzení. V žádosti je nutné vyplnit jméno, příjmení a kompletní adresu nového majitele v zahraničí

6. Podrobnosti specifikuje Směrnice ČMKU pro vystavování exportních průkazů původu
 

Čl. XVI Závěrečná ustanovení

1. Porušení výše uvedených ustanovení tohoto řádu , řádu ČMKU nebo FCI chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek kárné řízení.

2. Za neplnění povinností člena klubu může být uloženo výborem klubu některé z následujících kárných opatření podle závažnosti provinění:

- napomenutí

- pokuta

- pozastavení klubových služeb

- podmínečné vyloučení

- trvalé vyloučení

- dočasný nebo trvalý zákaz chovu na vyjmenovaném jedinci nebo ve zvlášť závažných proviněních na celém plemeni.

- pozdní zaslání hlášení krytí, hlášení vrhu apod. tzv. administrativní chyby - napomenutí, při opakování až 500,-- Kč

- pozdní zaslání žádosti o průkazy původu vrhu – 1000,- Kč, případně další náklady vyúčtované klubu PK ČMKU.

- jiné porušení normativů bude řešeno výborem klubu individuálně podle závažnosti. Případně věc může být předána k řešení Členské schůzi nebo ČMKU. Za nejzávažnější se považuje: chov psů (jakéhokoliv plemene) bez PP, falšování výsledků vyšetření a jiných chovatelských materiálů, falšování průkazů původu, falšování výstavních výsledků, šampionátů a ocenění, chybné určení variety (hairless/powderpuff), neodpovídající parentita, paternita nebo maternita.

3. Zápisní řád KCHČCHP, z.s. respektuje ustanovení řádu ČMKU a závazných právních předpisů.

4. Zápisní řád doplňují Směrnice schválené P ČMKU.
 

Tento zápisní řád je plně v souladu s platným zápisním řádem ČMKU. Ostatní záležitosti, které neupravuje tento Zápisní řád KCHCCHP, z.s. se řídí platnými řády a směrnicemi ČMKU a FCI.

Zápisní řád nabývá platnosti dnem 1.11.2016

Chinese crested club czech (1)_edited.pn
bottom of page