top of page

STANOVY

 

 1. Název spolku

 2. Sídlo a okruh působnosti

 3. Cíl činnosti

 4. Orgány spolku

 5. Členská schůze

 6. Výbor

 7. Kontrolní a revizní komise

 8. Zásady hospodaření spolku

 9. Vznik a zánik členství

 10. Práva a povinnosti člena

 11. Ostatní ustanovení

   

1. Název spolku

Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. (dále jen "klub")
 

2. Sídlo a okruh působnosti

Nad Přehradou 7, Brno-Bystrc, 635 00, Česká republika

3. Cíl činnosti

   Klub je dobrovolný, nepolitický a neziskový svazek občanů sdružující chovatele, majitele a příznivce psů plemene čínský chocholatý pes. Cílem je chov, propagace a další rozvoj plemene v souladu s platnými právními předpisy ČR, ČMKU a FCI. Za tímto účelem spolek pořádá výstavy, bonitace podle předpisů ČMKU a FCI, soutěže, školení a další aktivity propagující plemeno Čínský chocholatý pes.
 

4. Orgány spolku

Členská schůze, výbor, kontrolní a revizní komise.
 

5. Členská schůze

   Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která volí členy výboru a kontrolní komisi. Schvaluje stanovy spolku a jejich změny, plán práce, finanční rozpočet na následující období. Řeší odvolání a stížnosti, je nejvyšším orgánem a její rozhodnutí je konečné. Členská schůze se svolává 1x za rok.
 

6. Výbor

   Výkonným orgánem spolku je 3-5ti členný výbor, volený na 7 let, který zabezpečuje chod spolku dle schváleného plánu práce a finančního rozpočtu. Řeší návrhy a stížnosti členů a kontroluje dodržování organizačních normativů a uplatňuje opatření při hrubém porušení organizačních normativů. Do výboru mohou být voleni pouze chovatelé nebo majitelé plemene čínský chocholatý pes. Jako poradce chovu může být zvolen pouze chovatel, který odchoval minimálně 5 vrhů plemene čínský chocholatý pes.

   Výbor spolku na své první schůzi volí ze svých členů předsedu, jednatele, hospodáře, poradce chovu a bonitačního a výstavního referenta. Jednotlivé funkce výboru mohou být v případě potřeby sloučeny.

Statutárním zástupcem spolku je předseda, který jedná ve všech věcech samostatně. Řídí se právními předpisy ČR, ČMKU a FCI, stanovami, rozhodnutími výboru a členské schůze. K jednání jménem spolku může být pověřen jiný člen výboru.
 

7. Kontrolní a revizní komise

   Revizní komise je tříčlenná. Na své první schůzi volí ze svého středu předsedu. Jejím úkolem je kontrolovat, zda činnost orgánů a hospodaření spolku je v souladu s obecně platnými právními předpisy, stanovami a organizačními normativy a účelnost nakládání s finančními a materiálním prostředky spolku. Podléhá členské schůzi a její činnost je nezávislá na výboru spolku.
 

8. Zásady hospodaření spolku

   Klub chovatelů Čínských chocholatých psů, z.s. pracuje a hospodaří samostatně dle vlastního plánu činnosti a schváleného rozpočtu v souladu s platnými právními předpisy a zákony ČR.

   Příjmy tvoří členské příspěvky členů a úhrady spojené s chovatelskou činností a agendou jak členů, tak i nečlenů.

V případě dobrovolného zániku spolku rozhodne o naložení s majetkem spolku členská schůze.
 

9. Vznik a zánik členství

   Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která souhlasí se stanovami spolku a dalšími normativy, vycházející z řádů ČMKU. Členem spolku může být také cizí státní příslušník. Jakýkoli člen klubu KCHČCHP, z.s. s trvalým pobytem v ČR (nezávisle na státní příslušnosti) může volit nebo být volen do orgánů klubu. 

   Členství vzniká na základě řádné vyplněné přihlášky, zaplacení zápisného a členského příspěvku a schválením výborem spolku. Členství zaniká nezaplacením členského příspěvku, písemným vyjádřením člena, úmrtím, vyloučením na návrh výboru spolku. Vyloučení člena podléhá schválení výborem spolku. Proti vyloučení se může odvolat k Členské schůzi.

10. Práva a povinnosti člena

- zúčastňovat se členských schůzí, hlasovat a volit
- účastnit se všech akcí pořádaných spolkem
- odvolat se proti rozhodnutí výboru v neprospěch člena ve lhůtě do 30 dnů od doručení, odvolání má odkladný účinek
- dodržovat Stanovy spolku a příslušné řády a usnesení výboru
- oznamovat výboru spolku všechny změny související s členstvím spolku
- uhradit členský příspěvek do 31.12. v daném roce pro následující rok
- dbát na dobré jméno spolku a zdržet se veškerých činností, které by spolek poškozovaly

 

11. Ostatní ustanovení

   Chov čínských chocholatých psů s průkazem původu je umožněn i nečlenům spolku na základě řádné smlouvy o poskytování chovatelského servisu nečlenovi.

   Ve věcech, které tyto stanovy neupravují, se postupuje dle zápisního řádu schváleného členskou schůzí, dle řádů a směrnic ČMKU a platných zákonů ČR.

   Tyto stanovy byly schváleny členskou schůzí konanou v Praze dne 11. 9. 2021 a nabývají účinnosti dnem jejich schválení.

Anchor 1
Anchor 2
Anchor 3
Anchor 4
Anchor 5
Anchor 6
Anchor 7
Anchor 8
Anchor 9
Anchor 10
Anchor 11
Chinese crested club czech (1)_edited.pn
bottom of page